Skip to content Skip to footer
80808080
esaslandyryldy
au-img-1
au-img-2
Rowaçlan-Galkynyş

Rowachpack

Häzirki wagtda “Rowachpack”, Rowaçlan-Galkynyş kompaniýasynyň öňdebaryjy markasy bolup, halkara standartlara laýyklykda polipropilen gaplaýyş önümlerini öndürüp
dürli maksatly iýmitleri we azyk däl önümleri saklamak üçin polipropilenden dokalan haltalary we rulonlary (halta matalykary) öndüryäris.

Kompaniýanyň esasy ileri tutýan ugurlary

Halkara bazaryndaky amatly bahalardan ýokary hilli önümler bilen müşderilerimizi kanagatlandyryarys. Biziň maksadymyz dünýä bazarynda uzak möhletli gatnaşyklary gurmak, onuň esasy ygtybarlylygy ynamdyr.

Häzirki wagtda “Rowachpack” markasy gaplaýyş materiallarynyň, esasanam polipropilen haltalary, uly haltalar (big bags) we polipropilen rulonlarynyň öňdebaryjy türkmen markalarynyň biridir.

2010-njy ýylda döredilen bu kompaniýa häzirki wagtda halkara bazarynda alty ýyllyk tejribä eýe boldy. Şeýle hem, kompaniýa önüm öndürmek üçin soňky döwrebap enjamlaryny ulanýar.

2023-nji ýylda Rovaçlan-Galkynyş kompaniýasy halkara derejesini ISO 9001: 2015 “Hil dolandyryş ulgamy. Talaplar ” şahadatnamasyny aldy.

Rowachpack ýokary hilli önümler (diňe birinji derejeli çig mal ulanmak) we müşderiniň isleglerini göz öňünde tutmak üçin giň mümkinçilikler bilen baglanyşykly. Häzirki wagta çenli kompaniýanyň önümçilik meýdany 44,800 m2 bolup, jemi 200-den gowrak işgäri bar.

Kompaniýanyň syýasaty

“Rowaçlan-Galkynyş” kompaniýasy, polipropilen dokalan haltalary we rulonlary öndürmek we satmak bilen meşgullanýan Türkmenistanda öňdebaryjy kompaniýalaryň biridir.

Kompaniýa, durnukly girdeji almak üçin sarp edijileriň talaplaryny iň ýokary derejede kanagatlandyrmak üçin önümleriniň ýokary hilini üpjün edýär.

Kompaniýa syýasatyny durmuşa geçirmek üçin “Rowaçlan Galkynyş” aşakdaky borçnamalary öz üstüne alýar:

  1. Sarp edijileriň talaplaryna we isleglerine laýyk gelýän ýokary hilli önümleri öndüriň.
  2. Eksport mümkinçiliklerini artdyrmak we işiň täze geljegi uly ugurlaryny ösdürmek, milli we halkara ülňülerine laýyk gelýän bäsdeşlik önümlerini öndürmek we kompaniýanyň abraýyny berkitmek arkaly täze sarp edijileri çekmek.
  3. Çeşmeleri tygşytly ulanmak we önümçilik çykdajylaryny azaltmak arkaly kärhananyň durnukly maliýe we ykdysady ýagdaýyny üpjün ediň.
  4. Häzirki hil dolandyryş ulgamynyň ISO 9001 talaplaryna laýyklygy we netijeliligini yzygiderli ýokarlandyrmak.
  5. Kompaniýanyň işi üçin kanunçylyk we beýleki talaplary, şeýle hem sarp edijiniň talaplaryny şertsiz ýerine ýetirmek.
  6. Işi meýilleşdirmegiň we guramagyň usullaryny kämilleşdirmek, kompýuter enjamlaryny we  programmalaryny ulanmak.
  7. Yokary derejedäki işgärleriň zerur başarnyklaryny saklamak, habar bermek we höweslendirmek, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin ähli işgärlere guwanmak.
  8. Wezipeleriň, jogapkärçiligiň we ygtyýarlyklaryň aýdyň paýlanyşy, ýokary hilli işiň ähmiýetine düşünmek üçin ähli kompaniýanyň işgärleriniň arasynda täsirli özara täsirleşmegi guramak.

Önümlerimiz

Polipropilen haltalar